Yhdistyksen säännöt

Paikallisyhdistyksen Mallisääntö

(Liittohallituksen 24.10.1994 hyväksymä)

 

Viitasaaren Ampujat ry:n

TOIMINTASÄÄNNÖT

 

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Viitasaaren Ampujat ry ja sen kotipaikka on Viitasaaren kaupunki Keski-Suomen läänissä.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seura on perustettu 6.11.1964.

Seuran kieli on Suomi.

 

SEURAN TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

Seuran tarkoituksena on edistää urheiluammunnan harrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman monella oli mahdollisuus harrastaa sitä edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan seura toteuttaa:

  1. järjestämällä ampumaurheilu- ja muita liikunnallisia harjoituksia, koulutustilaisuuksia ja kilpailuja, ampumaurheilun alaan kuuluvia näytöksiä, juhlia, kerhotilaisuuksia sekä antamalla valistusta seuran tarkoitukseen liittyvissä kysymyksissä,
  2. kiinnittämällä ehdotusten, hakemusten ynnä muiden aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja asianomaisten elinten huomiota sekä omatoimisesti pyrkien ampumaurheilutoiminnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten kilpailu- ja harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen sekä välittämällä voittoa tavoittelematta jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita,
  3. harjoittamalla julkaisutoimintaa,
  4. ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä,
  5. hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi järjestäen keräyksiä ja arpajaisia, omistaan ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja kioski- ja bingotoimintaa.

Suomen Ampujainliitto ry:n jäsenenä seura noudattaa Suomen Ampujainliiton, josta käytetään näissä säännöissä lyhennettä SAL, sääntöjä.

 

SEURAN JÄSENET

Seuran jäseneksi voi johtokunta hakemuksesta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SAL:n sekä soveltuvin osin Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavasti edistäneet seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattaviksi jäseniksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet toimintavuoden loppuun asti.

Johtokunnan tehtävänä on myös päättää jäsenen erottamisesta, mikäli tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta. Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon viisi (5) päivä sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

 

LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä samoin nimetä jäsen ainaisjäseneksi:

  • jos hän on ollut seuran jäsenenä 30 vuotta
  • tai suorittanut kertakaikkisena suorituksena 20 vuoden jäsenmaksut,

Saavutetut jäsenoikeuden säilyvät.

 

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Päätösvalta seuran asioissa on sen kokouksella. Varsinaisia kokouksia ovat syyskokous, joka pidetään loka-marraskuussa ja vuosikokous, joka pidetään maalis-huhtikuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Seuran kutsuu kokoukseen johtokunta vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja/tai seuran web-sivuilla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan johtokunnan varapuheenjohtaja, minkä jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijoita sekä todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet kuin myös kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Seuran kokouksissa on jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa seuran kokouksen määräämänä aikana maksaneella 15-vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole jonkin asian ratkaisemiseksi toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa; muissa äänestyksissä voittaa se mielipide jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa. Äänestykset tapahtuvat avoimesti, jollei kukaan vaadi suljettua äänestystä.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3) Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

6) Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

7) Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

8) Valitaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle 3 täysi-ikäistä jäsentä kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi

9) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varahenkilöä

10) Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa ja valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin urheilumuotoa hoitavaan jaostoon

11) Valitaan edustajat SAL:n vuosi- ym. kokouksiin ja SAL:n aluekokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi ko. kokouksiin

12) Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 9§:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

13) Kokouksen päättäminen

 

Kevätkokouksessa eli vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3) Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus

6) Esitetään tilintarkastajien lausunto

7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille

8) Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 9§:n mukaisesti vireille panemat asiat

9) Kokouksen päättäminen

 

Ylimääräisessä kokouksessa:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3) Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on kokouksen käsiteltäviksi mainittu

Asiat, jotka seuran jäsenet haluavat seuran varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi, on esitettävä kirjallisesti johtokunnalle syyskokouksen osalta ennen syyskuun 1. päivää ja vuosikokouksen osalta ennen helmikuun 1. päivää.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jotka ovat antaneet aiheen kokouksen koolle kutsumiseen. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla kuin varsinaiseen kokoukseen.

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat edellä mainituin tavoin tehneet esityksen.

 

SEURAN HALLINTO

10§

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudesta ja omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan toimintavuodeksi ja muut jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan siten, että heistä vuosittain on erovuorossa puolet.

Johtokunta valitsee keskuudestaan johtokunnan varapuheenjohtajan toimintavuodeksi kerrallaan. Johtokunta ottaa seuran jäsenistöstä sihteerin ja muuta tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Rahastonhoitaja voidaan ottaa jäsenistön ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajansa kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi, tai jos puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen kaikki jäsenet ovat kokoukseen kutsutut ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä ovat saapuvilla.

Johtokunnan käsiteltävät asiat ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa; muissa äänestyksissä voittaa mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa. Äänestykset tapahtuvat avoimesti, jollei kukaan vaadi suljettua äänestystä.

Johtokunnan tehtävänä on:

1) Pitää jäsenrekisteriä

2) Johtaa ja valvoa seuran taloutta

3) Hoitaa seuran taloutta ja vastata ja huolehtia varojen hoidosta

4) Valmistella seuran kokoukselle esitettävät asiat ja kutsua jäsenet kokouksiin

5) Laatia ja esittää seuran syyskokoukselle hyväksyttäväksi toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi

6) Laatia ja esittää seuran toimintakertomus seuran vuosikokoukselle

7) Esittää seuran tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä ja seuran hallinnosta antaman tarkastuskertomus seuran vuosikokoukselle

8) Panna täytäntöön seuran kokousten päätökset

9) Toimittaa seuran jäsenille tarpeelliset tiedot

10) Hyväksyä ja erottaa jäsenet 5 ja 7§:ssä manituin poikkeuksin

11) Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä sekä pitää niistä asianmukaista luetteloa

12) Nimetä avukseen tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat valmistelemaan edellä mainittuja asioita sekä

13) Hoitaa muut esille tulevat asiat ja ryhtyä kaikkiin seuran edun kulloinkin edellyttämiin toimenpiteisiin

 

11§

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit tositteineen ja tilinpäätös johtokunnan puolesta allekirjoitettuna on helmikuun 15. päivään mennessä luovutettava tarkastusta varten tilintarkastajalla, joiden on ne palautettava tarkastuskertomuksensa kera johtokunnalle viimeistään maaliskuun 1. päivänä. Tilintarkastajalle on annettava myös se muu aineisto, jonka he seuran tilien ja hallinnon tarkastamiseksi katsovat tarpeelliseksi saada tutkittavakseen.

12§

Seuran nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai johtokunnan siihen määräämän henkilön kanssa.

 

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

13§

Seuran, johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan ja jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14§

Toimintansa tehostamiseksi seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestäviä säännöksiä, muodostaa osastoja eli kerhoja, jotka omaa oikeuskelpoisuutta vailla toimien hoitavat niille uskottuja tehtäviä ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

15§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain seuran päätösvaltaisessa syyskokouksessa, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä muutoksen tekoa kannattaa. Muutokset tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun SAL:n liittohallitus on ne hyväksynyt ja ne on yhdistysrekisteriin merkitty.

Sääntöjen muuttamisestä on ilmoitettava kokouskutsussa.

16§

Seuran purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä seuran syyskokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittavaseuran purkamisesta.

17§

Kun seuran on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin paikkakunnan liikuntakasvatusta edistävää tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

18§

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

 

___

 

Jäljennöksen oikeaksi todistaa:                                                                                  (LEIMA)

Saarijärvi, syyskuun 14:pnä 2010

Keski-Suomen maistraatti

 

(allekirjoitus)

Lahja Pekkanen

osastosihteeri